Nikola Trifunović
Izvršitelj in pooblaščeni vročevalec

Javne dražbe potekajo na podlagi 93. in 94. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list, RS 3/07) in Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja.

Izvršitelj razpiše in objavi javne dražbe, kjer je razvidno:
 • kraj javne dražbe
 • ura in datum dražbe
 • seznam predmetov, ki se bodo prodajali
 • cena predmetov…
Splošni pogoji dražbe:
 • Prodaja predmetov se opravi po sitemu videno – kupljeno
 • Kupci glede predmetov nimajo pravic iz jamčevanja za napake predmetov
 • Pisarna izvršitelja ne daje informacij o stanju predmetov
Pogoji pri izvedbi javne dražbe:
 • Ogled predmetov, ki se prodajajo na dražbi, je možen 15 minut pred pričetkom javne dražbe na samem kraju dražbe, oziroma po predhodnem dogovoru z pisarno izvršitelja
 • Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi na dražbi bremenijokupca predmetov
 • Kupci morajo plačati kupnino takoj po končani dražbi in istočasno prevzeti kupljene predmete
 • Pisarna izvršitelja si pridržuje pravico dražbe kadarkoli odpovedati, oziroma prekiniti brez kakršne koli obrazložitve
 • Dražbeni predmet na 1. dražbi ne sme biti prodan po ceni nižji od ocenjene vrednosti, na 2. dražbi pa po ceni nižji od 1/3 ocenjene vrednosti
 • Varščina je 10% od izklicne cene predmeta in je vplačljiva pred pričetkom dražbe
Pogoji pri izvedbi prodaje z neposredno pogodbo:
 • V roku, ki ga določi pisarna izvršitelja, je mogoče dati pisno ponudbo cene za nakup določenega predmeta, ki je stvar prodaje
 • Pri prvi prodaji z neposredno pogodbo predmet prodaje ne sme biti prodan po ceni nižji od ocenjene vrednosti, pri ponovni prodaji z neposredno pogodbo pa po ceni od 1/3 ocenjene vrednosti
 • Ogled predmetov je možen po predhodnem dogovoru s pisarno izvršitelja
 • Vsi morebitni stroški in davščine v zvezi s kupljenimi predmeti bremenijo kupca predmetov
 • Kupci morajo plačati kupnino takoj po sklenitvi pogodbe in istočasno prevzeti kupljene predmete
 • Pisarna izvršitelja si pridržuje pravico prodaje z neposredno pogodbo kadarkoli odpovedati, oziroma prekiniti brez kakršnekoli obrazložitve